טאטאטא
טאטאטאטאטא
טאטאטאטאטאט

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


               
    תקנון מתחם בריכת ו/או מכון כושר גבעת חיים איחוד
                                             
הוראות תקנון זה באות לעגן את יחסיהם של מנויי מתחם הבריכה ו/או חדר הכושר וכן לקבוע אמות מידה להתנהגות הולמת של משתמשים בשרותי הבריכה ו/או חדר הכושר (להלן:"המתחם").
בתקנון בכל מקום בו נאמר מנויי הכוונה גם למנוייה ו/או לבני משפחתם אשר שולם עבורם דמי מנוי.
 
1. מנוי יחשב מי ששילם דמי מנוי לתקופה שנקבעה בטופס המנוי והונפק לו תג זיהוי ע"י הנהלת המתחם (להלן:"המנוי").

2. כרטיס המנוי ו/או תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או לשינוי ללא אישור הנהלת המתחם מראש ובכתב. העברת
הכרטיס ו/או התג  ו/או שינוים יגרמו לביטול המנוי באופן מיידי, ללא כל החזר כספי.תג הזיהוי:הינו בעלות פיקדון של 20 ₪ לתג.איבוד תג הזיהוי יחייב את המנוי בעלות תג חדש.


3. הכניסה לשטח המתחם ע"י המנוי תעשה דרך שער הכניסה אשר נמצא בצידה המזרחי של הבריכה בלבד, לאחר הצגת כרטיס  המנוי ו/או תג הזיהוי לנציג מטעם הנהלת המתחם. לא תותר כניסה למתחם ללא הצגת כרטיס מנוי ו/או תג הזיהוי .

4. הנהלת המתחם רשאית לפרסם הוראות נוספות להוראות האמורות בתקנון זה, באמצעות שילוט בשטח המתחם ו/או  בכניסה אליהם (להלן:"השילוט")ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il ,והמנוי מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה ולהיות כפוף להן.
5. המנוי מתחייב לנהוג בשטח המתחם עפ"י הוראות מציל הבריכה ו/או מאמן חדר הכושר ו/או הנהלת הבריכה. באם ינהג בשטח המתחם מנוי ו/או בן משפחתו ו/או אורחיו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או להוראות השילוט ו/או להוראות מציל הבריכה ו/או מאמן חדר הכושר ו/או הנהלת המתחם ו/או כל התנהגות אשר תמצא בעיני הנהלת המתחם כבלתי הולמת בנסיבות העניין, תהיה רשאית הנהלת המתחם, להרחיק את אותו מנוי משטח המתחם ואף להפסיק את מינויו.  במקרה שכזה תהיה זכאית הנהלת המתחם שלא להחזיר למנוי כל החזר כספי בגין יתרת תקופת המנוי, והכל לפי שיקול דעתה.

6. המנוי מתחייב שלא לפגוע בהנאת המנויים האחרים במתחם וכן בשמירת רכוש המתחם.

7. המנוי מתחייב להיכנס למתחם אך ורק בשעות הפעילות (כפי שמפורסמות ע"י הנהלת המתחם).

8. הבריכה אינה אחראית כלפי המנויים ו/או אורחיהם לכל נזק או פגיעה בגופם ו/או ברכושם ולרבות לגנבת רכושם בעת שהותם במתחם ו/או לרכבים במגרש החניה.

9. ידוע למנוי כי הרחצה ו/או כל שימוש בבריכת הפעוטות, הינה באחריותו בלבד שכן בבריכת הפעוטות אין מציל. ואולם, באם מדובר בקטין הרי שהאחריות על כל שימוש ו/או רחצה שכזאת תהיה באחריות הוריו ו/או מלוויו בלבד. כמו כן ידוע למנוי כי חלה חובת ליווי  מבוגר לכל ילד אשר גילו פחות מ-8 שנים בכניסתו לכל אחת מן הבריכות וליווי מבוגר לכל ילד במתחם אשר גילו פחות 12 שנים.  
10. הנהלת המתחם שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את נוהלי השימוש במתקני המתחם. ובלבד שתביא שינויים אלו לידיעת המנויים מבעוד מועד, על גבי לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il.

11. שעות הפעילות של המתחם יהיו על פי המועדים המפורסמים על לוח המודעות אשר במתחם ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il. הנהלת המתחם רשאית לשנות את שעות הפעילות מפעם לפעם ובלבד שתביא שינויים אלו לידיעת המנויים מבעוד מועד, על לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il.

12. המועמד מאשר בזאת לקבל מהמתחם בריכת ו/או חדר כושר גבעת חיים איחוד לרבות,אך לא רק ,מסרונים ו/או מיילים מעת לעת.
13. הנהלת המתחם רשאית להוסיף ו/או לחדש ו/או לסגור את מתקני המתחם לפי שיקול דעתה, ההנהלה תודיע על כך על גבי לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il.

14. ביטול מנוי: מנוי רשאי להודיע על ביטול מנוי עד שבועיים מתחילת תקופת המנוי, במקרה שכזה, יוחזר הכסף לפי חוק ההחזרים ,כל ביטול מנוי לאחר מכן, יחויב בתשלום מלוא התקופה אשר נוצלה בפועל לפי מחירון המתחם.

15. הנהלת המתחם רשאית לאשר בכתב בלבד הקפאת מנוי ללא תשלום, לבקשת המנוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

16. המנוי יוכל לבטל בכל זמן שירצה את קבלת המסרונים,מיילים וכ"ו, וזאת ע"י שליחת מייל לכתובת: office@ghipool.co.il  ו/או לשלוח פקס שמספרו 04-6369532 ו/או לשלוח מכתב ל"על הגבעה בע"מ"  גבעת חיים איחוד 38935.

17. אסור לעשן ולשתות אלכוהול בכל המתחם.

18.  השימוש בחדר הכושר:
אסור להתאמן או לעשות שימוש כלשהו בציוד ו/או מתקני חדר הכושר בטרם קבלת הדרכה מתאימה.
וודא תקינות המכשירים והמתקנים במכון הכושר לפני תחילת כל תרגיל.
השתמש במכשירים על פי ייעודם  בלבד.
שמור מרחק בטיחות בינך לבין מתאמן אחר.
בשעות העומס יתכן ויוגבל זמן השימוש במתקני מכון הכושר.
האימון בחדר הכושר יעשה בבגדי אימון נעלי ספורט ומגבת.
חל איסור לדבר בטלפון בחדר הכושר.

הצהרת בריאות רפואית:
האימון ו/או השימוש בציוד ובמתקני חדר הכושר מותנה בחתימה על טופס הצהרת בריאות למבקש להתאמן בחדר הכושר,המאשרת שאינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בזמן האימון בחדר הכושר ולפי חוק מכוני הכושר (תיקון מספר 2).
המנוי לא יהיה רשאי להתאמן כאשר הוא תחת השפעת תרופות ו/או אלכוהול ו/או כשהוא פצוע ו/או חולה אלא באישור רפואי בכתב.  על נשים הרות חלה חובה לברר אצל רופאיהן מהו האימון המותר להן במהלך הריונן ולאחר מכן.
על המנוי להודיע להנהלת הבריכה על שינוי שחל בבריאותו.
 
הצהרת המנוי:
הנני מצהיר כי קראתי את התקנון כמפורט ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כמנוי, הבנתי את תוכנו והנני מתחייב/ת לפעול על פי התקנון והוראות הנהלת המתחם.
 
             תאריך____________________________ חתימה_________________________________
 


בריכת ג.ח.א
קיבוץ גבעת חיים איחוד 38935
טלפון: 04-6369815 נייד: 050-7700623

office@ghipool.co.il
[Top]
 
 
 

לייבסיטי - בניית אתרים